Vibrationsmätning, bullermätning och kvartsmätning

Vibrerande handverktyg vibrationsmätning

Vibrationsmätning hand- arm eller helkropp

Många människor utsätts för starka vibrationer på sina arbetsplatser. Arbetsgivaren är skyldig att se till så arbetstagarna inte utsätts för skadliga vibrationer. I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om vibrationer finns det  gränsvärden på hur mycket vibrationer en person får utsättas för under en arbetsdag. För att ta reda på arbetstagarnas vibrationsexponering krävs information om exponeringstiden under en arbetsdag samt vibrationens storlek. Vibrationens storlek kan man få fram genom vibrationsmätningar.

Envicon Miljökonsult AB utför vibrationsmätningar för helkroppsvibrationer och hand- armvibrationer med hjälp av utrustning från CVK i Luleå.

Hur går en vibrationsmätning till?

Vid vibrationsmätning av hand- armvibrationer använder vi oss vanligen av ett par speciella handskar som skickar data om vibrationernas storlek till en dosa som vi sedan läser av. Arbetstagaren bär handskarna och arbetar på som vanligt, under tiden antecknar konsult från Envicon vad som sker under vibrationsmätningen.

Vibrationsmätning av helkroppsvibrationer görs med hjälp av en sittplatta som arbetstagaren sedan sitter på. Sittplattan skickar data om vibrationernas storlek till en dosa som vi sedan läser av. Arbetstagaren arbetar på som vanligt, under tiden antecknar konsult från Envicon vad som sker under vibrationsmätningen.

Efter vibrationsmätningarna är genomförda läser vi in datan digitalt och analyserar mätdatan som vi sedan sammanställer i en skriftlig rapport. I den skriftliga rapporten ges även förslag på åtgärder för att minska vibrationsexponeringen.

Vibrationsmätningarna görs enligt gällande standarder och föreskrifter.

Hörselskydd, buller, arbetsmiljöingenjör

Bullermätning

Att arbeta i en bullrig miljö kan, förutom att skada hörseln, bland annat vara stressande, påverka prestationsförmågan och öka hjärtfrekvensen. En bullrig arbetsmiljö kan även försvåra samtal och öka risken för olyckor på grund av att viktiga ljud inte hörs. Arbetsgivaren ska undersöka och bedöma riskerna till följ av bullerexponering.

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om buller finns gränsvärden för bullerexponering, om det genomsnittliga bullret under en arbetsdag är 85 dB eller mer är arbetsgivaren bland annat skyldig att erbjuda hörselundersökning. För att ta reda på om insats- eller gränsvärden överskrids mäter man bullret.

Arbetsmiljöingenjör hos Envicon utför mätning av bullerexponering på arbetsplatser. Mätningarna utförs enligt riktlinjer från Myndigheten för arbetsmiljökunskap och vi hyr mätutrustningen från instrumentpoolen hos Arbets- och Miljömedicin.

Kvartsmätning

På många arbetsplatser finns det damm som innehåller kvarts, bland annat där sten sågas eller krossas. Inandning av kvartsdamm kan vara skadligt för lungorna. Det finns föreskrifter från Arbetsmiljöverket som innehåller bestämmelser om kvartsdamm. Föreskrifterna innehåller bland annat hygieniska gränsvärden på kvarts, krav på medicinska kontroller och riskbedömningar.

För att ta reda på hur mycket kvartsdamm arbetstagarna utsätts för i förhållande till det hygieniska gränsvärdet kan en kvartsmätning göras.

Konsult från Envicon utför kvartsmätningar med hjälp av utrustning från Arbets- och miljömedicin.

Emma Anderson Envicon

Kontakta Emma Anderson

Kontakta vår arbetsmiljöingenjör Emma för att boka eller få mer information om mätningarna vi utför.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss!