Yrkeshygienisk mätning – arbetsmiljömätning

Skapa en säkrare och mer produktiv arbetsmiljö med våra professionella exponeringsmätningar! I föreskriften om Systematiskt Arbetsmiljöarbete, SAM (AFS 2001:1), ställs krav på arbetsgivaren att regelbundet undersöka arbetsförhållanden samt bedöma risker för att någon kan komma att drabbas av ohälsa i arbetet. Utgörs exponeringen av luftföroreningar, vibrationer, buller och dylikt, så kan undersökningarna utföras med hjälp av yrkeshygieniska mätningar.

Envicon kan hjälpa er med diverse yrkeshygieniska mätningar / arbetsmiljömätningar, exempelvis:

 • bullermätning
 • efterklangsmätning / akustikmätning
 • vibrationsmätning (helkroppsvibrationer eller hand-/armvibrationer)
 • luftkvalitetsmätningar (partiklar, damm, gaser, ångor)
 • mätning av damm, mögel, kemikalier
 • mätning av oljedimma
 • kvartsmätning

Varför välja våra exponeringsmätningar?

 • Exakt och Tillförlitlig Data: Våra avancerade mätinstrument ger dig exakta och tillförlitliga resultat, vilket möjliggör en noggrann bedömning av arbetsmiljön.
 • Anpassade Lösningar: Vi skräddarsyr våra mätningar för att möta dina specifika behov och identifierar aktuella exponeringsnivåer.
 • Efterlevnad av Regler och Standarder: Vi hjälper dig att säkerställa att din arbetsplats uppfyller alla relevanta regler och standarder för exponering på arbetsplatsen.
 • Hälsosam Arbetsmiljö: Genom att övervaka och hantera exponeringsnivåerna kan du skapa en hälsosam arbetsmiljö och minska risken för arbetsrelaterade sjukdomar.
 • Ekonomiska Fördelar: Genom att identifiera och hantera exponeringsrisker kan du potentiellt minska sjukfrånvaron och relaterade kostnader, samtidigt som du ökar produktiviteten och trivseln på arbetsplatsen.

Kontakta oss för att diskutera dina behov och skapa en säkrare och mer hälsosam arbetsmiljö för alla. Vi hjälper dig efterleva regelverken för hygieniska gränsvärden och erbjuder konsultation, råd och åtgärdsförslag utifrån erfarenhet och mätningarnas resultat.

Vibrerande handverktyg vibrationsmätning

Vibrationsmätning hand- arm eller helkropp

Många människor utsätts för starka vibrationer på sina arbetsplatser. Arbetsgivaren är skyldig att se till så arbetstagarna inte utsätts för skadliga vibrationer. I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om vibrationer finns det  gränsvärden på hur mycket vibrationer en person får utsättas för under en arbetsdag. För att ta reda på arbetstagarnas vibrationsexponering krävs information om exponeringstiden under en arbetsdag samt vibrationens storlek. Vibrationens storlek kan man få fram genom vibrationsmätningar.

Envicon Miljökonsult AB utför vibrationsmätningar för helkroppsvibrationer och hand- armvibrationer med hjälp av utrustning från CVK i Luleå.

Hur går en vibrationsmätning till?

Vid vibrationsmätning av hand- armvibrationer använder vi oss vanligen av ett par speciella handskar som skickar data om vibrationernas storlek till en dosa som vi sedan läser av. Arbetstagaren bär handskarna och arbetar på som vanligt, under tiden antecknar konsult från Envicon vad som sker under vibrationsmätningen.

Vibrationsmätning av helkroppsvibrationer görs med hjälp av en sittplatta som arbetstagaren sedan sitter på. Sittplattan skickar data om vibrationernas storlek till en dosa som vi sedan läser av. Arbetstagaren arbetar på som vanligt, under tiden antecknar konsult från Envicon vad som sker under vibrationsmätningen.

Efter vibrationsmätningarna är genomförda läser vi in datan digitalt och analyserar mätdatan som vi sedan sammanställer i en skriftlig rapport. I den skriftliga rapporten ges även förslag på åtgärder för att minska vibrationsexponeringen.

Vibrationsmätningarna görs enligt gällande standarder och föreskrifter.

Hörselskydd, buller, arbetsmiljöingenjör

Bullermätning

Att arbeta i en bullrig miljö kan, förutom att skada hörseln, bland annat vara stressande, påverka prestationsförmågan och öka hjärtfrekvensen. En bullrig arbetsmiljö kan även försvåra samtal och öka risken för olyckor på grund av att viktiga ljud inte hörs. Arbetsgivaren ska undersöka och bedöma riskerna till följ av bullerexponering.

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om buller finns gränsvärden för bullerexponering, om det genomsnittliga bullret under en arbetsdag är 85 dB eller mer är arbetsgivaren bland annat skyldig att erbjuda hörselundersökning. För att ta reda på om insats- eller gränsvärden överskrids mäter man bullret.

Arbetsmiljöingenjör hos Envicon utför mätning av bullerexponering på arbetsplatser. Mätningarna utförs enligt riktlinjer från Myndigheten för arbetsmiljökunskap och vi hyr mätutrustningen från instrumentpoolen hos Arbets- och Miljömedicin.

Kvartsmätning

På många arbetsplatser finns det damm som innehåller kvarts, bland annat där sten sågas eller krossas. Inandning av kvartsdamm kan vara skadligt för lungorna. Det finns föreskrifter från Arbetsmiljöverket som innehåller bestämmelser om kvartsdamm. Föreskrifterna innehåller bland annat hygieniska gränsvärden på kvarts, krav på medicinska kontroller och riskbedömningar.

För att ta reda på hur mycket kvartsdamm arbetstagarna utsätts för i förhållande till det hygieniska gränsvärdet kan en kvartsmätning göras.

Konsult från Envicon utför kvartsmätningar med hjälp av utrustning från Arbets- och miljömedicin.

Emelie arbetsmiljöingenjör

Kontakta Emelie Årcén

Kontakta vår arbetsmiljöingenjör Emelie för att boka eller få mer information om mätningarna vi utför.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss!