Egenkontroll

Den som driver en verksamhet eller som gör något som påverkar miljön ska själva kontrollera och visa att de följer miljöbalken. Det kallas för egenkontroll. Det är Ni som verksamhetsutövare som ska visa att Ni arbetar för att minska miljöpåverkan från Er verksamhet och att Ni har tillräcklig kunskap för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger Er kunskap om Er verksamhets miljöpåverkan.

Vad är egenkontroll?

Kravet på egenkontroll innebär att Ni ska planera och organisera Ert miljöarbete genom beräkningar, undersökningar, andra utredningar eller mätningar. Genom att införa rutiner för till exempel hur utrustning ska hanteras, kan Ni minska risken för onödiga utsläpp eller sänka energiförbrukningen.

Egenkontroll är alltså ett förebyggande arbete där du ska planera och ha kontroll över verksamheten för att minska påverkan på hälsa och miljö. Egenkontrollen innehåller fyra delmoment: att planera, genomföra, följa upp och förbättra egenkontrollen kontinuerligt.

Ytterligare krav på tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter

Är Er verksamhet tillstånds- eller anmälningspliktig omfattas den också av Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll (FVE).

Där ställs bland annat krav på att Ni ska göra en riskvärdering av verksamheten och upprätta en ansvarsfördelning för de delar av verksamheten som påverkar miljön. Hanterar Ni kemikalier ska Ni även göra en kemikalieförteckning. Slutligen ställer FVE krav på att Ni ska ha rutiner för kontroll och underhåll av de delar av verksamheten som kan påverka miljön.

Envicon kan hjälpa Er med att upprätta de rutiner som krävs för just Er verksamhet.